ПРИВАТНО | ЈАВНО заземање простор -- > правење простор ДЕН 1

Четврток, 9 јуни

19:00 ч. Отвoрање со прошетка ‘Приватно | Јавно интервенции’ [Место на среќавање: Зад Соборната црква Св. Климент Охридски (поранешна Точка)]

21:00 ч. Отвoрање со Распеани Скопјани [Зад Музеј на Град Скопје]


Приватно | Јавно интервенции во јавен простор:

 ‘Син ѕид црвена врата’, Албан Муја и Ил Читаку (Косово)
 ‘Утописки институт’, Кристофер Циглер (Германија)
 ‘9 Ментални мапи Скопје 2011’, Ивана Сиџимовска (Македонија/Германија)
 ‘Дупка во целината’, Боба Мирјана Стојадиновиќ (Србија/Бугарија)
 ‘Приватна забава’, Ѓорѓе Јовановиќ (Македонија)
 ‘Концерт од 2 секунди’, Дисфилхармонија (Македонија)
 ‘FUTUREPAST’, Божидар Катиќ (Хрватска)
 ‘С.О.С. за маалските симболи и приказни’, Славица Јанешлиева (Mакедонија)
 Распеани Скопјани (Македонија)

‘Приватно | Јавно’ покренува прашања за критичкото присвојување на Градот преку културни дејства. Во програмата се вклучени уметници, предавачи и актери на културните сцени од Македонија, Србија, Хрватска, Косово и Германија. Во рамки на четиридневната програма на настанот ќе учествуваат над 40 лица, културни работници со различни профили на работа: визуелни уметници, музичари, теоретичари, куратори...


Настанот е поддржан од: Роберт Бош Фондацијата и Гете Институт, Скопје.


//////////////////////////////////////

Thursday, 9 June

7 p.m. Opening Walk ‘Private | Public Interventions’ [Meeting Point: Behind the Sv. Kliment Ohridski church (Ex-Tocka)]

9 p.m. Opening with Raspeani Skopjani [Behind the Museum of the City of Skopje]


Private | Public Interventions in public space

 ‘Blue wall red door’ by Alban Muja & Yll Çitaku (KOS)
 ‘The Utopian Institute’ by Christoph Ziegler (DE)
 ‘9 Mental Maps Skopje 2011’ by Ivana Sidzimovska (MK/DE)
 ‘A hole in the whole’ by Boba Mirjana Stojadinovic (SRB/BG)
 ‘Private party’ by Gjorgje Jovanovik (MK)
 ‘2 Seconds concert’ by Disphilharmonia (MK)
 ‘FUTUREPAST’ by Bozidar Katic (CRO)
 ‘S.O.S. for the City Quarters - their Symbols and Stories’ by Slavica Janeshlieva (MK)
 Raspeani Skopjani (MK)


‘Private | Public’ raises questions of the critical appropriation of a City through cultural actions. In the program are included artists, lecturers and actors of the cultural scene from Macedonia, Serbia, Croatia, Kosovo and Germany. In the frame of the four day program, there will be more then 40 participants from various cultural backgrounds, taking place: visual artists, musicians, theorists, curators…


‚Private | Public’ was made possible by Goethe-Institute Liaison Skopje and Robert Bosch Foundation.