Private Public

ПРИВАТНО | ЈАВНО
заземање простор -- > правење простор

9-12 јуни, 2011

Различни локации на отворено, Скопје

НВО Контрапункт

Отворање со прошетка: 9 јуни, 19:00 часот пред просториите на Поранешен Културен Центар Точка (позади Соборниот храм Св. Климент Охридски)


Овој четиридневен проект се состои од 3 поголеми целини:

 • 9 уметнички интервенции во урбаната средина во делот со уметнички интервенции,
 • 2 предавања и 2 дискусии за Градот преку серијата предавања и дискусии,
 • 5 прошетки низ Скопје со водичи кои се истовремено и жители на овој град и го додаваат својот личен поглед на градот.

‘Приватно | Јавно’ покренува прашања за критичкото присвојување на Градот преку културни дејства. Во програмата се вклучени уметници, предавачи и актери на културните сцени од Македонија, Србија, Хрватска, Косово и Германија. Во рамки на четиридневната програма на настанот ќе учествуваат над 40 лица, културни работници со различни профили на работа: визуелни уметници, музичари, теоретичари, куратори...


Настанот е поддржан од: Роберт Бош Фондацијата и Гете Институт, Скопје.Приватно | Јавно интервенции во јавен простор

 • ‘Син ѕид црвена врата’, Албан Муја и Ил Читаку (Косово)
 • ‘Утописки институт’, Кристофер Циглер (Германија)
 • ‘9 Ментални мапи Скопје 2011’, Ивана Сиџимовска (Македонија/Германија)
 • ‘Дупка во целината’, Боба Мирјана Стојадиновиќ (Србија/Бугарија)
 • ‘Приватна забава’, Ѓорѓе Јовановиќ (Македонија)
 • ‘Концерт од 2 секунди’, Дисфилхармонија (Македонија)
 • ‘FUTUREPAST’, Божидар Катиќ (Хрватска)
 • ‘С.О.С. за маалските симболи и приказни’, Славица Јанешлиева (Mакедонија)
 • Распеани Скопјани (Македонија)


Приватно | Јавно програма

Четврток, 9 јуни

19:00 ч. Отвoрање со прошетка ‘Приватно | Јавно интервенции’ [Место на среќавање: Зад Соборната црква Св. Климент Охридски (поранешна Точка)]
21:00 ч. Отвoрање со Распеани Скопјани [Зад Музеј на Град Скопје]

Петок, 10 јуни

11:00 ч. прошетка ‘С.О.С. за маалските симболи и приказни’ Славица Јанешлиева [Место на среќавање: Градски Парк / Фонтана]
17:30 ч. прошетка ‘Кино Култура’ Влатко Галевски [Место на среќавање: Плоштадот пред Кино Култура]
19:30 ч. разговор Предавање ‘Борба за правото на („креативен“) град’ Јоханес Нови [Македонска пошта - Пошта 1]
21:00 ч. интервенција ‘Домашна забава’ Ѓорѓе Јовановиќ [Порта Буњаковец (помеѓу Балет и Кафе Магор)]

Сабота, 11 јуни

13:00 ч. прошетка ‘Враќање во Сарај’ Јане Чаловски [Место на среќавање Сарај: 13:00 ч. Автобуска станица кај пазарот во Сарај, линија бр. 22 / Место на среќавање Центар: 12.30 ч. прва автобуска станица на Партизанска (КИМ), правец: Сарај]
16:30 ч. разговор Презентација нa работилницата ‘Ефемерни споменици’ [Кафе Магор]
18:30 ч. прошетка ‘С.О.С. за маалските симболи и приказни’ Славица Јанешлиева [Место на среќавање: Градски Парк / Фонтана]
19:00 ч. разговор Предавање ‘Граѓаните - чувари на визуелната култура’, Сузана Милевска [Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија (ИЗИИС) ул. Салвадор Аљенде, 73 Место на среќавање (организиран превоз): 18:30 ч. на паркингот спроти Нова Македонија]
20.30 ч. разговор Дискусија ‘Отварање простор преку култура | Отворен простор за култура’ [ИЗИИС, Место на среќавање (организиран превоз): 20:00 ч. на паркингот спроти Нова Македонија]

Недела, 12 јуни

11:00 ч. разговор Public Park Picnic ‘Дали има простор/и за култура во Скопје?’ [Градски Парк / Школка]
12:30 ч. интервентија ‘Концерт од 2 секунди’ Дисфилхармонија [Градски Парк]
17:00 ч. прошетка ‘Јавните места, како мој приватен простор’ Василка Димитровска [Место на среќавање: Паркингот пред тврдината Кале]
20:00 ч. разговор Презентација ‘Подмладување’ архитектонски интервенции [Галерија 7 / Стара Чаршија]
21.30 ч. прошетка ‘КИНомад: 19 floors elevator’ Виолета Качакова [Место на среќавање: Главен влез на Македонска Телевизија]


//////////////////////////////////////////////////////////////

PRIVATE | PUBLIC
taking space -- > making space

9-12 June, 2011

Various open-air locations, Skopje

NGO Kontrapunk

Оpening walk: 9 June, 7 p.m. in front of ex-Cultural center Tocka (behind Sv. Kliment Ohridski church)

This 4 day event consists of 3 parts:

 • 9 artistic interventions in urban environment in the part with artistic interventions
 • 2 lectures and 2 discussions for the City in the series of lectures and discussions
 • 5 walks through Skopje with guides-inhabitants from the city, adding their personal view to the city

‘Private | Public’ raises questions of the critical appropriation of a City through cultural actions. In the program are included artists, lecturers and actors of the cultural scene from Macedonia, Serbia, Croatia, Kosovo and Germany. In the frame of the four day program, there will be more then 40 participants from various cultural backgrounds, taking place: visual artists, musicians, theorists, curators…


‚Private | Public’ was made possible by Goethe-Institute Liaison Skopje and Robert Bosch Foundation.Private | Public Interventions in public space

 • ‘Blue wall red door’ by Alban Muja & Yll Çitaku (KOS)
 • ‘The Utopian Institute’ by Christoph Ziegler (DE)
 • ‘9 Mental Maps Skopje 2011’ by Ivana Sidzimovska (MK/DE)
 • ‘A hole in the whole’ by Boba Mirjana Stojadinovic (SRB/BG)
 • ‘Private party’ by Gjorgje Jovanovik (MK)
 • ‘2 Seconds concert’ by Disphilharmonia (MK)
 • ‘FUTUREPAST’ by Bozidar Katic (CRO)
 • ‘S.O.S. for the City Quarters - their Symbols and Stories’ by Slavica Janeshlieva (MK)
 • Raspeani Skopjani (MK)


Private | Public Program


Thursday, 9 June

7 p.m. Opening Walk ‘Private | Public Interventions’ [Meeting Point: Behind the Sv. Kliment Ohridski church (Ex-Tocka)]
9 p.m. Opening with Raspeani Skopjani [Behind the Museum of the City of Skopje]

Friday, 10 June

11 a.m. walk ‘S.O.S. for the City Quarters - their Symbols and Stories’ Slavica Janeslieva [Meeting point: City Park / Fountain]
5.30 p.m. walk ‘Kino Kultura’ Vlatko Galevski [Meeting Point: the square in front of Kino Kultura]
7.30 p.m. talk Lecture ‘Struggling for a Right to the (“Creative”) City’ Johannes Novy [Macedonian Post – Post 1]
9 p.m. intervention ‘Private Party’ Gjorgje Jovanovik [Porta Bunjakovec (between Balet and Café Magor)]

Saturday, 11 June

1 p.m. walk Returning to Saraj, Yane Calovski [Meeting Point Saraj: 1 p.m. bus stop at the market in Saraj, line 22 / Meeting Point Centre: 12.30 p.m. 1st bus stop on Partizanska (KIM), direction Saraj]
4.30 p.m. talk Workshop Presentation ‘Ephemeral Monuments’ [Café Magor]
6.30 p.m. walk ‘S.O.S. for the City Quarters - their Symbols and Stories’ Slavica Janeslieva [Meeting point: City Park / Fountain]
7 p.m. talk Lecture ‘Citizens as a Visual Culture Watch’ Suzana Milevska [Institute of Earthquake Engineering and Engineering Seismology (IZIIS) ul. Salvador Aljende, 73 / Meeting Point Shuttle: 6.30 p.m. Parking opposite of Nova Makedonija]
8.30 p.m. talk Discussion ‘Opening space through culture | Open space for culture’ [IZIIS, Meeting Point Shuttle: 8 p.m. Parking opposite of Nova Makedonija]

Sunday, 12 June

11 a.m. talk Public Park Picnic ‘Is there a space for culture in Skopje?’ [City Park / Shkolka]
12.30 p.m. intervention ‘2 Seconds concert’ Disphilharmonia [City Park]
5 p.m. walk ‘The public places as my private cultural spaces’ Vasilka Dimitrovska [Meeting Point: Kale fortress parking]
8 p.m. talk Presentation ‘Rejuvenation’ architectural interventions [Gallery 7 / Old Basar]
9.30 p.m. walk ‘KINomad: 19 floors elevator’ Violeta Kachakova [Meeting Point: Main entrance of the Macedonian National Television]