ПРИВАТНО | ЈАВНО заземање простор -- > правење простор

9-12 јуни, 2011

Различни локации на отворено, Скопје

Отвaрање со прошетка: 9 јуни, 19:00 часот пред просториите на поранешен Културен центар Точка (позади Соборниот храм Св. Климент Охридски)

Овој четиридневен проект се состои од 3 поголеми целини:

9 уметнички интервенции во урбаната средина во делот со уметнички интервенции,
2 предавања и 2 дискусии за Градот преку серијата предавања и дискусии,
5 прошетки низ Скопје со водичи кои се истовремено и жители на овој град и го додаваат својот личен поглед на градот.

‘Приватно | Јавно’ покренува прашања за критичкото присвојување на Градот преку културни дејства. Во програмата се вклучени уметници, предавачи и актери на културните сцени од Македонија, Србија, Хрватска, Косово и Германија. Во рамки на четиридневната програма на настанот ќе учествуваат над 40 лица, културни работници со различни профили на работа: визуелни уметници, музичари, теоретичари, куратори...

Настанот е поддржан од: Роберт Бош Фондацијата и Гете Институт, Скопје.PRIVATE | PUBLIC taking space -- > making space

9-12 June, 2011

Various open-air locations, Skopje

NGO Kontrapunkt [http://ngo-kontrapunkt.blogspot.com/]

Оpening walk: 9 June, 7 p.m. in front of ex-Cultural center Tocka (behind Sv. Kliment Ohridski church)


This 4 day event consists of 3 parts:
9 artistic interventions in urban environment in the part with artistic interventions
2 lectures and 2 discussions for the City in the series of lectures and discussions
5 walks through Skopje with guides-inhabitants from the city, adding their personal view to the city

‘Private | Public’ raises questions of the critical appropriation of a City through cultural actions. In the program are included artists, lecturers and actors of the cultural scene from Macedonia, Serbia, Croatia, Kosovo and Germany. In the frame of the four day program, there will be more then 40 participants from various cultural backgrounds, taking place: visual artists, musicians, theorists, curators…

‚Private | Public’ was made possible by Goethe-Institute Liaison Skopje and Robert Bosch Foundation.